Savitarnos įranga akliesiems ir silpnaregiams | BS/2

Prekyba aklaisiais

Turinys

  prekyba aklaisiais Aš jus išmokysiu prekiauti dvejetainiais opcionais

  Prekyba aklaisiais Situacija: statyti automobilius ant šaligatvio leidžia galiojantis kelio ženklas, tačiau tokia tvarka tenkina ne visus klaipėdiečius. Vytauto Petriko nuotr.

  Netekome išskirtinio kraštiečio — Vaclovo Daunoro VšĮ Šiau­lių ir Tau­ra­gės re­gio­nų ak­lų­jų cent­ras pa­gal Neį­ga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos fi­nan­suo­ja­mą So­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos neį­ga­lie­siems bend­ruo­me­nė­je prekyba aklaisiais vi­sus uo­sius me­tus tei­kia die­nos užim­tu­mo ir in­di­vi­dua­lios pa­gal­bos pa­slau­gas Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių są­jun­gos Jo­niš­kio ra­jo­no fi­lia­lo na­riams. Iš vi­so pa­slau­gas gau­na 28 as­me­nys, ku­rių dar­bin­gu­mo ly­gis yra 0—40 pro­cen­tų ar­ba nu­sta­ty­ti vi­du­ti­niai ar di­de­li spe­cia­lie­ji po­rei­kiai. Pa­sak fi­lia­lo va­do­vės Inos Sa­ka­laus­kie­nės, ši pa­gal­ba or­ga­ni­za­ci­jos na­riams be ga­lo rei­ka­lin­ga. Jo­niš­kio ra­jo­no fi­lia­lo va­do­vė Ina Sa­ka­laus­kie­nė kai­rė­jedė­ko­da­ma už pa­skai­tą akų gy­dy­to­jai Ri­tai Sa­mie­nei įtei­kė ama­tų bū­re­lio dar­be­lį Die­nos užim­tu­mas api­ma įvai­rias veik­las. Tai kas­die­nių įgū­džių la­vi­ni­mas, ug­dy­mas, kai žmo­gui pa­de­da­ma, mo­ko­ma as­mens hi­gie­nos, svei­kos gy­ven­se­nos, na­mų ruo­šos dar­bų, mais­to ga­mi­ni­mo.

  Gedminų gatvėje gyvenantys klaipėdiečiai stebisi dėl, anot jų, nesaugaus šaligatvio, kuriuo vaikšto aklieji. Nors dalis šaligatvio skirta regėjimo negalią turintiems žmonėms eiti, ant jo leidžiama statyti automobilius.

  prekyba aklaisiais mainai, kur galima užsidirbti pinigų

  Tokia tvarka klaipėdiečiams sukėlė abejonių. Klausimų dėl aklųjų saugumo iškilo ir kitiems gyventojams. Kaip regėjimo negalią turinčiam žmogui įveikti šį kliūčių ruožą?

  prekyba aklaisiais bitkoinas per kompiuterį

  Pasak Klaipėdos miesto savivaldybės atstovų, automobilių stovėjimo aikštelė įrengta pagal visus reikalavimus. Teigiama, kad netrukus toje vietoje vairuotojams atsiras daugiau apribojimų, kurie palengvins pėsčiųjų judėjimą.

  Projektas dar nėra visiškai užbaigtas ir atiduotas vertinti.

  prekyba aklaisiais „Exima Trading Ltd.“

  Gedminų gatvės remonto techninis projektas buvo derinamas pagal reikalavimus, numatant įrengti neįgaliems žmonėms šaligatvių dangą, rangovas darbus atliko pagal projektą. Automobilių statymo ribojimu planuojama pasirūpinti artimiausiu metu.

  prekyba aklaisiais apžvalginis prekybos centras

  Tai bus daroma panaudojant šaligatvių priežiūros lėšas", — paaiškino Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vyriausiasis specialistas Vidmantas Paliakas.